วันที่ 25-27 กันยายน 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จัดโครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ศึกษาดูงาน)” ประจำปีงบประมาณ 2563 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WAST SCHOOL) ณ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ