วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวร้อยใจ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง”ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนได้ลงแขกเกี่ยวข้าวโดยลงมือปฏิบัติเอง สร้างเสริมพฤติกรรมรู้รักสามัคคี ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ภาพเพิ่มเติมคลิก