การอบรมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ โดยวิทยากร 1) นางธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วิทยากรหลัก 2) นางสาวปรียดา วรรณสิโรตม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 3) นางนิตยาภรณ์ กิ่งไธสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 4) นางปาริชาติ ชาชิโย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม และ 5) นางอภันตรี พรรณาสุระ ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้...ภาพเพิ่มเติมคลิก